• Visit Us On Facebook

CRS – 2

Print
Specification
 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 50 °

SFS

100-400

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

5.0

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.0

4. อัตราการรวมตัวของอนุภาคแอสฟัลต์ ไม่น้อยกว่า

%

40

5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

%

0.1

6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

การกลั่นอิมัลชั่น

7. น้ำมันที่ได้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตร ของอิมัลชั่น ไม่เกิน

%

3.0

8. กากไม่น้อยกว่า

%

65

กากที่เหลือจากการกลั่น

9. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 ํC น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

0.1 mm. 90-140

10. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25 ํCอัตรา ความเร็วของเครื่องดึง        5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า

cm. 40
11. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีนไม่น้อยกว่า % 97.5

Print

ยางมะตอยน้ำ CRS-2

(Cationic Rapid Setting)

        ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsified Asphalt ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำเร็ว (Rapid Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบาง ๆ ลงบนผิวทางเดิม สำหรับงาน Tack coat เพื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน และพ่นลาดยางบนชั้นพื้นทางที่ทำการ Prime coat ไว้แล้ว สำหรับงาน Single Surface Treatment (ผิวทางแบบชั้นเดียว), Double Surface Treatment (ผิวทางแบบสองชั้น) ก่อนการเกลี่ยทับด้วยวัสดุหินย่อยหรือกรวดย่อย

มาตรฐาน

 • มอก. 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน
 • ทล.ม. 403/2531 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack coat
 • ทล.ม. 401/2533 มาตรฐานผิวแบบเซอร์เฟสทรีทเมนต์ Surface Treatment

การนำไปใช้งาน 

 • งาน Tack coat เป็นการทำงานพ่นลาดบาง ๆ ลงบนผิวทางเดิม เพื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน ในอัตราส่วน 0.1-0.3 ลิตรต่อตารางเมตร      (ก่อนการพ่นลาดผสมกับน้ำในอัตรา 1 : 1 )
 • งาน Single Surface Treatment (ผิวทางแบบชั้นเดียว), Double Surface Treatment (ผิวทางแบบสองชั้น) เป็นการทำงานหลังจากการ Prime coat โดยการพ่นลาดยางก่อนแล้วเกลี่ยทับด้วยวัสดุหินย่อยหรือกรวดย่อย ในอัตราส่วน 1.1-1.9 ลิตรต่อตารางเมตร

คุณสมบัติ

 1. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ
 2. หากต้องการอุ่นก่อนการพ่นลาดยาง ควรมีอุณหภูมิระหว่าง 50-85 องศาเซลเซียส

ข้อควรระวัง

 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่ Asphalt Emulsion ให้ค่อย ๆ คนอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยลดและกำจัดการเกิดหน้ายาง
 • ให้ดูดยางออกจากถังเก็บทางด้านล่างของถังเก็บ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของหน้ายาง (ในกรณีที่มีหน้ายางในถังเก็บ)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเจือจาง Asphalt Emulsion ให้ตรวจสอบก่อนว่า น้ำที่จะนำมาเจือจางน้ำเข้ากันได้ดีกับ Asphalt Emulsion หรือไม่ ทำได้โดยการทดลองในปริมาณที่น้อย ๆ ก่อน
 • ในการเจือจางให้เติมน้ำทีละน้อยอย่างช้า ๆ ลงใน Asphalt Emulsion (ไม่ควรเติม Asphalt Emulsion ลงในน้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะผสมไม่เข้ากัน)
 • ในกรณีที่ต้องเก็บ Asphalt Emulsion เป็นเวลานาน ๆ ควรทำการกวน Asphalt Emulsion ในถังเก็บด้วย หรืออาจใช้วิธีการ Circulate ก็ได้
 • หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย