• Visit Us On Facebook

About us

About Us

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์หรือยางมะตอย ทุกชนิด อันประกอบไปด้วย แอสฟัลต์อิมัลชัน คัตแบกแอสฟัลต์ แอสฟัลต์ซีเมนต์ และ มอดิฟายแอสฟัลต์ซีเมนต์ ตลอดจนไปถึง พรีมิกซ์ และ Joint Sealer

เราได้ตระหนักเป็นอย่างดีว่าการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ หรือทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนั้น ปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือถนน ซึ่งเป็นสิ่งนำพาความเจริญไปยังที่ต่าง ๆ พันธกิจของเราคือ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และ มอบการบริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การก่อสร้างถนนที่ปลอดภัย และ มีคุณภาพ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

DSC09386
ISO-01
ISO1-01

Core Values

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เราเชื่อมั่น ยืดถือ ในคุณค่าของความซื่อสัตย์ มีจรรยาเป็นหลักและเป็นแนวทางในการทำงานและการใช้ชีวิต เรามุ่งมั่นปฏิบัติอย่างใส่ใจในคุณภาพ ในทุกกระบวนการและขั้นตอนของบริษัทฯ อันประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ และการให้บริการลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ ตรงไปตรงมา เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ เราให้ความเคารพต่อคุณค่าของความเป็นคน มีศักดิ์ศรีและสิทธิอย่างเสมอภาค เราใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสังคม ด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรที่เข้มแข็ง เรามุ่งมั่น เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้คือตัวตนของเรา “โซล่าแอสฟัลท์” ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติเป็นค่านิยมองค์กรดังนี้

“เราทำงานอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา”

เรา “โซล่า แอสฟัลท์” ปฏิบัติงานด้วยการตั้งอยู่บนรากฐานของ “ความซื่อสัตย์” อันเป็นจริยธรรมที่เราให้ความสำคัญที่สุด เราทำงานอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา เราให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น แก่ลูกค้าหรือผู้ร่วมงาน เรารักษาคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้ ไม่ว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ได้ร่วมทำธุรกิจกับเรานั้นเชื่อมั่นเราได้ และ เราก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเรา

“เรามีความซื่อสัตย์”

บุคลากรของเราทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   เคารพกฎหมาย กฎเกณฑ์ของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของสังคม มีศีลธรรม มีความภักดีต่อตนเอง ครอบครัวและองค์กร ดังนั้นข้อมูลหรือคำมั่นสัญญาใดก็ตามที่ออกโดยบุคลากรของเรานั้นเป็นความจริงและเกิดขึ้นด้วยความสุจริต

A1

“คุณภาพคือสิ่งที่เราเป็น”

เรามั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ การบริการอย่างมืออาชีพ เราให้ความสำคัญกับ “คุณภาพ” ในทุก ๆ ส่วนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูงที่สุด อาทิ เช่น คุณภาพผลิตภัณฑ์ บุคลากร วัตถุดิบ การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ การขนส่ง และ การสรรหาวัตถุดิบ รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่ใช้เฉพาะเครื่องจักรผลิตยางมะตอยที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก สำหรับเราแล้ว คุณภาพไม่ใช่เพียงค่านิยมพื้นฐานของบริษัทฯ แต่คุณภาพคือสิ่งที่เราเป็น เราเชื่อว่าไม่สามารถคงอยู่ได้หากปราศจากคุณภาพ

“เรามอบเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดต่อลูกค้า ทั้งในผลิตภัณฑ์ และ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

เราขับเคลื่อนการทำงานของเราด้วยการให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของลูกค้าทุกราย เรารับฟังความต้องการ คำวิจารณ์ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อที่เราจะได้นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของเราต่อไป เรายินดีช่วยเหลือและให้บริการอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเต็มใจ เนื่องจากเราเข้าใจว่าลูกค้านั้นคู่ควรที่จะได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดทั้งในผลิตภัณฑ์ และ การบริการของเรา

“เราคัดเลือกเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ”

การที่ผลิตภัณฑ์ และ บริการของทางเราจะมีคุณภาพ และ พัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น สิ่งขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดของเราคือบุคลากร เราคัดสรรเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่ดี มีความรู้ความสามารถ เราสร้างความเชื่อใจและการร่วมมือกันระหว่างบุคลากร อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่คาดหวังไว้ เรามีการประเมินความสามารถบุคลากรเพื่อที่จะให้รางวัลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถ เนื่องจากบุคลากรของเราคือผู้ที่จะมอบความมีคุณภาพของเราสืบไป

“เราให้ความสำคัญกับ เวลา”

เราเชื่อว่า “คุณภาพ” ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากเราไม่เคารพเวลา บุคลากรของเรา  มีวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตบริการด้วยความเต็มใจและรอยยิ้มเสมอ เมื่อมีการร่วมงานกับเราทั้งภายในและภายนอก เรากล้าที่จะให้คำมั่นกับผู้ร่วมงานกับเราได้ว่าเราจะมีความตรงต่อเวลา

DSC00076

“เราเชื่อว่าการทำงานด้วยกันอย่างเป็นทีม จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ”

เราทํางานกันเป็นทีมที่ประกอบไปด้วยความสามารถจากหลากหลายสาขาวิชา เราให้ ความสําคัญกับความคิดต่าง เพื่อที่นําไปสู่การพัฒนาทีมของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เรา เคารพคุณค่าของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด หรือ ประสบการณ์ เราเชื่อว่าเรา ทํางานด้วยกันอย่างเป็นทีมจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

DSC00091

“เราดูแลบุคลากรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม”

เราดูแลบุคลากรที่มีคุณภาพของเราอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่สูดสุดของบุคลากร เราจัดสรรบุคลากรในแต่ละตำแหน่งบนพื้นฐานความสามารถ คุณสมบัติ และ ความต้องการของตน โดยปราศจากอคติในด้าน เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ หรือ ความพิการ

“เราเคารพความเป็นปัจเจกชนของแต่ละบุคคลและยอมรับในความแตกต่าง”

เราเชื่อว่าการรวมอยู่ด้วยกันนั้นย่อมก่อให้เกิดความแตกต่าง เราเคารพความเป็นปัจเจกชนของแต่ละบุคคลและยอมรับในความแตกต่าง บุคลากรของเราทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าคิดต่าง กล้านำเสนอ เนื่องจากเราเชื่อว่าคุณค่าในความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ และ วัฒนธรรม ที่แตกต่างกันนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ อันนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร

“เรายืนยันว่าบุคลากรทุกคนของเราจะได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี”

เราเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคลากรทุก ๆ คน ดังนั้นสิ่งที่เราไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาด คือการข่มขู่และการกดขี่ข่มเหง ดังนั้นเรายืนยันว่าบุคลากรทุกคนของเราได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการให้เกียรติซึ่งกันและกันจากผู้ร่วมงาน โดยปราศจากการข่มขู่ และ การกดขี่ข่มเหงทั้งสิ้น   

“เราไม่ได้เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในบริษัท แต่ยังรวมไปถึงบุคคลภายนอก”

อุบัติเหตุนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาด ดังนั้นเราจึงปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือ บุคลากรของเรา เราส่งเสริมในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรด้วยการจัดอบรมต่าง ๆ รวมถึงมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ใช้เพื่อความปลอดภัย เราไม่ได้เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรในบริษัทฯเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคคลภายนอก ลูกค้า และ ผู้ขาย เราไม่เพียงต้องการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงมอบความปลอดภัยให้อีกด้วย

DSC02497

“เราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น”

เราจะพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพราะการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นคือตัวตนของรา  เราให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของบุคลากรทุกคนในบริษัทฯ เรามอบสภาพแวดล้อมที่ดี และ ระบบการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด นอกจากนี้บุคลากรของเรายังได้รับการปลูกฝังให้รักษาสิ่งแวดล้อมและพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชนรุ่นหลัง เนื่องจากเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

“เรานำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาสินค้า และ การบริการของเราเสมอ”

นวัตกรรมใหม่ เป็นสิ่งที่เราไม่เคยมองข้าม เรานำนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ รวมถึงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถพัฒนาการทำงานอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ ในขณะเดียวกันก็สามารถผลิตสินค้าที่สามารถจัดเก็บได้นานขึ้น คุณสมบัติดีขึ้น นอกจากนี้เราไม่เพียงสนับสนุนการปฏิบัติการด้วยการลด และ ป้องกันของเสียอันเกิดขึ้นภายในบริษัทแต่ยังรวมไปถึงลูกค้าและห่วงโซ่อุปทานโดยเราดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยคาดหวังให้ลูกค้า และ ผู้ขายทำด้วยเช่นกัน

A111

Certificates

บริษัทได้ใช้ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ ตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานและครอบคลุมไปยังการบริการอีกด้วย ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2543   ต่อมาในปี พ.ศ.2545 บริษัทได้พัฒนาตนเองตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 และได้รับการรับรองดังกล่าวในปีเดียวกันนั้นเอง สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทฯ เราได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและถูกต้องจากสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างแท้จริง

ระบบบริหารงานคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่บริษัท ได้รับการรับรองมีดังนี้

  • ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000:2015
  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
  • มอก.371-2530 (CSS-1, CRS-2, CSS-1h, CMS-2h)
  • มอก. 865-2544 (MC-70)
  • มอก.2156-2547 (Polymer Modified Asphalt Cement : PMA)
  • มอก.2157-2547 (CSS-1hP หรือ EMA)
  • มอก. 851-2542 (AC 60/70)
  • มอก. 479-2541 (Joint Sealer)
  • ใบรับรองคุณภาพจากกรมทางหลวง

Our Products

S7
S8
S9

Asphalt Cement & Modified Asphalt Cement

Cutback Asphalt

Asphalt Emulsion & Modified Asphalt Emulsion

Our Services & Logistics

ระบบการขนส่งและการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เราตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มีระบบการจัดส่งสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือลูกค้าปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เวลาที่ได้มีการนัดหมายไว้กับลูกค้า โดยเราสามารถจัดส่งสินค้าได้ทั่วประเทศ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ทางบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มีรถขนส่งผลิตภัณฑ์หลายขนาดทำให้สามารถขนส่งสินค้าตามปริมาณต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการได้ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ และ สถานที่ส่งผลิตภัณฑ์ได้ในทุกรูปแบบ 

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทุก ๆ ท่านของเราได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับขั้นตอนในการขนส่ง มีการแต่งกายที่สะอาด มีมารยาทการพูดจาที่สุภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีมาตรการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่งถึงลูกค้า ด้วยการติดตั้งระบบ GPS และ ผนึกวาล์วรถบรรทุก ทุก คัน เพื่อที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าเท่านั้นที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ครบถ้วน รวดเร็ว และ ตรงเวลา

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มีรถขนส่งผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดังนี้

A9

• รถเดี่ยว สามารถบรรทุกยางมะตอยได้ตั้งแต่ 1 ตัน ถึง 15 ตัน

• รถกึ่งพ่วง สามารถบรรทุกยางมะตอยได้ตั้งแต่ 16 ตัน ถึง 29 ตัน

• รถHIAB  บรรทุกยางมะตอย(ถัง)ได้ถึง 140 ถัง (สร้างความมั่นใจในการลงสินค้าโดยภาชนะบรรจุ    ไม่ได้รับความเสียหาย)

Our People

ที่ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด นอกจากจะเน้นการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นมืออาชีพ มีความเป็นพี่เป็นน้องที่พร้อมจะให้โอกาสและเปิดกว้างในการนำเสนอความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน เรายังได้ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นอย่างมาก ทำให้ได้ทั้งคนเก่ง และคนดี มาร่วมงานกับเรา และเราดูแลพนักงานเป็นอย่างดีเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้พนักงานเติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน มีความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตและการทำงาน  

S11
S12
S13

มนุษย์แต่ละคนมีทัศนคติที่แตกต่าง  มีความสนใจและมีความต้องการที่ไม่หยุดนิ่ง การสร้างแรงจูงใจของพนักงานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ  และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับลักษณะของพนักงานอยู่เสมอ

S14
S15
S16

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด กำหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้งต่อปี   เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในการก้าวหน้าในสายอาชีพ และสามารถใช้วัดและติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ

D1-01
D2-01
D3-01

นอกจากผลตอบแทนที่คุ้มค่า เรายังคำนึงถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรทุกสายงานเกิดการเรียนรู้  เติบโต  เพื่อมาร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน  เราได้กำหนดหลักสูตรและจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานทุกสายงาน  มีหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

DSC00934
DSC00245
DSC00828

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด  มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืนที่เคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงานและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม รวมทั้งให้ความสำคัญถึงความสมดุลเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี

นอกจากนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร  บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด  มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การแจ้งโดยผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างาน การประกาศข่าวภายใน อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

S23
S24
S25

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด   เปิดโอกาสและให้ความเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ชนชั้น ภูมิลำเนา การศึกษา สาขาวิชา ไม่จำกัดบุคคลพิการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่หลากหลายตามความจำเป็นของลักษณะงานและสามารถตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาปฏิบัติงานร่วมกับ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด  ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากมุมมองทางวัฒนธรรมและศักยภาพของพนักงานที่มีความหลากหลาย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุมมองระหว่างพนักงานในทีมงานต่างๆ ทำให้ได้ความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและสังคมส่วนรวม

DSC06352-01
DSC06352
sdsd-01

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด  มีกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี โดยมีผู้แทนจากทรัพยากรบุคคลร่วมเป็นกรรมการด้วย ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนอย่างเป็นทางการมายังฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือร้องเรียนมายังคณะกรรมการและสวัสดิการในสถานประกอบการ  

S29
S30
S31

Our Production

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแอสฟัลต์อิมัลชั่นคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัท ที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยเทคโลโลยีล่าสุดในการผลิตยางมะตอยและมีการตรวจสอบตลอดกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์อิมัลชั่นที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตรงตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และยังได้รับการตรวจสอบจากกรมทางหลวงก่อนส่งมอบไปยังลูกค้า

S32
S33

ใส่ใจ

เราใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องจักรทุกจุดในกระบวนการผลิตทั้งระบบ

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิตออกมามีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดและตามความต้องการของลูกค้า

รักษา

เราเข้าถึงการดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

พัฒนา

เราพัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มทักษะพร้อมกับพัฒนาฝีมือพนักงานให้รองรับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ศึกษา

ทีมงานมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมและศึกษาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจน

เฝ้าระวัง

ทีมงานมีการเฝ้าระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามแผนการทำงานพร้อมสังเกตุ แก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันและรวดเร็วตามกระบวนการทำงาน

Our Warehouse

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เราใส่ใจในการดูแลวัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ของเราในทุก ๆ ขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุด ดังนั้นเรามีระบบบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

S34

การสรรหาวัตถุดิบ

การสรรหาเป็นกระบวนการที่เรายึดถือปฏิบัติเพื่อให้ได้วัตถุดิบ วัสดุสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การบริการที่ดีและราคาที่เหมาะสม ซึ่งเรามีขั้นตอนการดำเนินงานในการคัดเลือกและประเมินผู้ขายอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้สรรหาวัตถุดิบคุณภาพดีมาผลิตสินค้าตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า

C0483T01

การรับ การจัดเก็บ

ในส่วนของกระบวนการของการรับ การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ เรามีขั้นตอนในการตรวจรับ ตรวจสอบวัตถุดิบ ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ปริมาณวัตถุดิบที่ครบถ้วนและคงไว้ซึ่งคุณภาพ

DSC05492

อาคารสถานที่จัดเก็บ

อาคารสถานที่ในการจัดเก็บ และถังบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆมีการออกแบบเฉพาะเพื่อรักษาสภาพและคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทันท่วงที

C0027T01

การจัดจ่ายและการควบคุม

ในกระบวนการควบคุมการจัดจ่ายสินค้า เราใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัย และมีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราควบคุมปริมาณและคุณภาพ เพื่อมอบสิ่งที่ดีแก่ลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์

C0039T01

การควบคุมสต๊อกสินค้าและวัตถุดิบ

นอกจากนี้เรายังมีระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมระบบบัญชีคลังสินค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อช่วยในการจัดการหรือวางแผนที่จะให้มีวัตถุดิบและสินค้าเพียงพอต่อการผลิตและจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า