• Visit Us On Facebook

Careers

ร่วมงานกับโซล่าแอสฟัลท์

Join Us

Make a better road.

Make the better world.

ที่ โซล่าแอสฟัลท์ เราไม่เพียงใส่ใจในคุณภาพสินค้าและการบริการ แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ ความสําคัญมากที่สุดก็คือ “บุคลากร” เราทํางานเป็นทีมและพร้อมที่จะให้โอกาสในการ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ รวมถึงเปิดกว้างในการนําเสนอและยอมรับความคิดเห็น ของบุคลากรทุก ๆ คน หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพของตนเอง ร่วมงาน กับเรา เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานว่าง

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
เงินเดือน  ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
 • ดำเนินการบริหารกำหนดนโยบาย รวมทั้งเป้าหมายของฝ่ายผลิต
 • ดำเนินการบริหารกำหนดเป้าหมายการผลิต คุณภาพ ต้นทุน เวลา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก
 • ดำเนินการบริหาร ควบคุม ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อควบคุม และปรับปรุงกระบวนการในการผลิต
 • ดำเนินการบริหารกำกับ ดูแลฝ่ายผลิตเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 • ดำเนินการบริหารกำกับดูแล จัดทำนโยบาย วัตถุประสงค์ประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ประจำปีของบริษัทฯ สามารถปฎิบัติและวัดผลได้จริง
 • ดำเนินการบริหารกำกับดูแลกำลังการผลิตของบริษัทฯ บุคลากรและเวลา ให้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ดำเนินการบริหารกำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี ในโรงงานผลิตอุตสาหกรรมในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิต (มีประสบการณ์โรงงานน้ำตาล จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีความรู้และเข้าใจระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
 • มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความรู้กระบวนการการผลิตเป็นอย่างดี สามารถวางแผนกระบวนการการจัดการกระบวนการผลิตได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างดี และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ใช้ในงานวิเคราะห์ Data ได้)

หัวหน้าแผนก วางแผนการผลิต

(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 1 ตำแหน่ง)

ตามโครงสร้างของบริษัทฯ

รายละเอียดงาน

 • ติดตามงาน และตรวจสอบความพร้อมของวัตถุดิบในแต่ละแผน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผลิต
 • ติดตามสถานะการผลิตในแต่ละออเดอร์ และรายงานสถานะของการผลิต
 • 3.รายงานผลผลิต และปัญหาที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนผลิต ต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและเปรียบเทียบ ผลผลิตกับการส่งสินค้า 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ในโรงงานผลิตอุตสาหกรรม
 • มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ควบคุมอารมณ์ได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความสามารถวางแผนกระบวนการการจัดการด้านการผลิตเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (ใช้ในงานวิเคราะห์ Data ได้)

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

(จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี  1ตำแหน่ง)

เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน

 • บริหาร และควบคุม งานทางด้านการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามระเบียงปฎิบัติและนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
 • วางแผนการจัดหาสินค้า และวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีได้ตามมาตรฐาน และต้นทุนต่ำ
 • ควบคุมดูแลการประเมิณความสามารถของร้านค้า และพิจราณาคัดเลือกผู้ขาย
 • ควบคุมดูแลการส่งมอบ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งสินค้า
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางวิธีการป้องกัน แก้ไขของแผนกในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อของบริษัท
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกระบวนการผลิต
 • มีความสามารถในด้านการวางแผน/วิเคราะห์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ และภาวะการเป็นผู้นำ

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

(2 อัตรา จ.ราชบุรี, จ.ขอนแก่น)

เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต
 • จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในการผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร
 • สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้
 • มีความรู้ในเรื่องการซ่อมและสร้างเครื่องจักร
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ,MS Office ได้ หรือโปรแกรมเขียนแบบได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

(จ.ขอนแก่น 3 ตำแหน่ง

 เงินเดือน  10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ชอบการเรียนรู้สามารถวางแผนงาน จัดทำขั้นตอน และกำกับงานตามขั้นตอน
 • มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(สถานที่ทำงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 คณิต – วิทย์ , ปวส – เคมีปฎิบัติ
 • มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์

 (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  1 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

 รายละเอียดงาน
 • วิเคราะห์ผุ้สมัครงาน คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้คุณสมบัติเหมาะสมต่อหน้าที่
 • จัดทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดทำทะเบียนลูกจ้าง
 • ดูแลวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องใช้สำนักงาน
 • สรุปวันลา ขาด สาย พนักงานในแต่ละวัน
 • ช่วยเตรียมข้อมูลการทำเงินเดือน
 • ลงหนังสือรับ – ส่งเอกสาร ติดตาม แจกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่ เข้า-ออก ระหว่างหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลหรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์พิจราณาพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ชื่อสัตว์ และมุ่งมุ่นในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า

(ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น )

เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า ,  มอเตอร์ , HOT OIL ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฎิบัติตามแผนกการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลเรื่องเครื่องปรับอากาศในภายในโรงงาน
 • ดูแลโทรทัศน์ , โทรศัทน์วงจรปิดภายในโรงงาน
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ (เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื้อสัตว์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

พนักงานขับรถบรรทุก

(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 30 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 24000 – 40000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-50 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ขับรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ บรรทุก 18 ล้อ
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีใบขับขี่ประเภท 4

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

(2 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ, วิธีการทำงาน, และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
 • จ่ายสินค้าบรรจุบัลค์ และสินค้าชนิดอื่นให้ถูกต้องทั้งชนิด และปริมาณ ตามใบสั่งจ่ายสินค้าที่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้ว
 • ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์
 • ตรวจสอบการเปิด/ปิดวาล์ว จ่ายสินค้าบรรจุภัณฑ์ ให้เรียบร้อยในแต่ละวัน พร้อมทั้งทำความสะอาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของวาล์ว และท่อทางเข้า-ออกภาชนะบรรจุของรถบรรทุกขนส่งสินค้า
 • ตรวจสอบหมายเลขซีล และผนึกซีลต่างๆ ที่กำหนดตามเอกสารใบส่งของให้ครบถ้วนทุกวาล์ว หรือ ท่อทางเข้า-ออกของภาชนะบรรจุรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ดูแลรักษาความสะอาดบบริเวณที่จัดเก็บสินค้า (Stock Tank) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายสินค้าใหเรียบร้อยอยู่เสมอ
 • นำส่งเอกสารรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.6ขึ้นไป
 • มีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิด และละเอียดรอบคอบ
 • สามารถไปเรียนรู้งาน(ฝึกงาน) ที่สำนักงานใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

(1 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องจักร และวัสดุต่างๆ รวมทั้งการบริการ ให้ทันต่อความต้องการของผู้ซื้อแต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบและติดตามงานทางด้านการจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ, วิธีการทำงาน, และนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
 • จัดหาสินค้า และวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน และต้นทุนต่ำเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ซื้อ
 • ติดตาม ทบทวน และประเมินความสามารถของร้านค้า (AVL) และพิจารณาคัดเลือกผู้ขายเพื่อขออนุมัติจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย
 • ติดตามการส่งมอบ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานทางด้านจัดซื้อมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้
 • ติดตามทบทวน และปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านการจัดซื้อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ปวส.สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2-4 ปี หรือปริญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถไปเรียนรู้งาน(ฝึกงาน) ที่สำนักงานใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

(1 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
 • ดำเนินการรับคำสั่งซื้อ และทบทวนข้อตกลงกับลูกค้า
 • จัดพิมพ์ และจัดเก็บเอกสารข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำบันทึกข้อมูลของลูกค้า และขอเปิดวงเงินสินเชื่อ
 • จัดทำใบอนุมัติขาย และขออนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการขาย
 • จัดทำรายงานการขาย รายงานการค้างส่ง และยอดขายสุทธิแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงาน
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • สามารถไปเรียนรู้งาน(ฝึกงาน) ที่สำนักงานใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้

Marketing Communication

(1 อัตรา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)  

เงินเดือน 25,000 บาท  ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลุกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด
 • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเข้าดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายและ

ระบบงาน ที่ตั้งไว้สนับสนุนงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบ และประเมินผลการสื่อสาร และงานโฆษณา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับลูกค้าอย่างสูงสุด
• ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร Brand Identity ให้มีความเข็มแข็ง และใช้อย่างถูกต้องในสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น

 • วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการช่วยเหลือสังคมติดตาม

การเคลื่อนไหว และ สถานะการการตลาด เพื่อใช้สื่อโฆษณาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  ความพึงพอใจของลูกค้า  พฤติกรรมของลูกค้า

และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์
• เพิ่ม Brand awareness
•  ศึกษา Marketing Trades / รู้สถานะคู่แข่งในตลาด
• จัดกิจกรรม / ประสาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย, สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• PR สร้างภาพลักษณ์ทั้งในและนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศสาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • Creativity สร้างสรรค์/ หาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่
 • มี connection ในการติดต่อสื่อสาร สายงานด้านการพิมพ์  สื่อโฆษณาต่างๆ ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • สามารถใช้งาน computer  ได้ดี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

(1 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด
 • จัดเตรียมข้อมูล และบันทึกข้อมูลตามเอกสารเข้าระบบ WIN SPEED ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • จัดส่งเอกสารการ บันทึกเจ้าหนี้จากระบบ ให้การเงินเพื่อขอโอนเงิน และชำระเช็คให้แก่เจ้าหน้าตามกำหนดเวลา
 • จัดทำใบเพิ่ม, โอนย้าย จำหน่าย/ปรับปรุงทรัพย์สิน และบันทึกข้อมูล เข้าระบบ WIN SPEED ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • จัคทำรายงาน และตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน แล้วนำส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
 • จัดเก็บเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครบถ้วนถูกต้อง
 • ปรับปรุงรายการต่างๆ เช่นค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย เป็นต้น
 • ตรวจสอบรายการในระบบขาย และปรับปรุงก่อน ทุกวันทำการ
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบ WIN SPEED
 • จัดทำรายงานกระทบยอด ในระบบให้ถูกต้อง
 • จัดพิิมพ์ และรวบรวมใบสำคัญต่างๆ,งบทดลอง,ทะเบียนทรัพย์สิน,รายละเอียดประกอบงบ และอื่นๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทำการตรวจสอบแล้วจัดเก็บให้เรียบร้อย
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Word-Excel-Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี
 • มีอัธยาศัยดี ,ขยัน ,ใฝ่เรียนรู้ ,มีความรับผิดชอบงานสูง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ,ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ) เป็นครั้งคราวได้

เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • เตรียมตัวอย่างทดสอบสำหรับงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และไอเดียในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ / พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

(1 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

 • เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ***เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ***
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี (วท.บ.เคมี)
 • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ชอบการเรียนรู้ , สามารถวางแผนงาน จัดทำขั้นตอน และกำกับงานตามขั้นตอน
 • มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ***พนักงานตรวจสอบคุณภาพ***
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 คณิต – วิทย์ , ปวส – เคมีปฎิบัติ
 • มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

พนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

(1 อัตรา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรักษาและทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เก็บกวาดและกำจัดขยะมูลฝอยตามบริเวณจุดต่างๆ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งของต่างๆ ในสำนักงาน
 • ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน มีทัศนคติที่ดี
 • รักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยที่ดี
 • มีประสบการณ์การทำงานแม่บ้าน
 • มีความกระตือรืนร้นและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครงาน

 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ค่าทันตกรรมพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักผ่อน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บ้านพักพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก
 • กิจกรรมและกีฬา


ตำแหน่งงานที่ต้องการ


เงินเดือนที่ต้องการ

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

แนบแบบฟอร์มสมัครงาน


แนบหลักฐานการศึกษา

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มด้านข้าง และ แนบแบบฟอร์มสมัครงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • คุณวรโชติ
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์
  แผนก ทรัพยากรมนุษย์
  081-9865561
 • บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 032-212-503-6,ต่อ 601-602
 • เบอร์แฟกซ์ : 032-301-000, 032-342-985
 • E-mail : hr@zolaasphalt.co.th

.

Download แบบฟอร์มสมัครงาน