• Visit Us On Facebook

ร่วมงานกับโซล่าแอสฟัลท์

Join Us

Make a better road.

Make the better world.

ที่ โซล่าแอสฟัลท์ เราไม่เพียงใส่ใจในคุณภาพสินค้าและการบริการ แต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ ความสําคัญมากที่สุดก็คือ “บุคลากร” เราทํางานเป็นทีมและพร้อมที่จะให้โอกาสในการ ส่งเสริมความรู้ ความสามารถ รวมถึงเปิดกว้างในการนําเสนอและยอมรับความคิดเห็น ของบุคลากรทุก ๆ คน หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจในศักยภาพของตนเอง ร่วมงาน กับเรา เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ตำแหน่งงานว่าง

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

(2 อัตรา จ.ราชบุรี, จ.ขอนแก่น)

เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • วางแผน ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิต
 • จัดทำข้อมูลเครื่องจักรกลในการผลิต วิธีการบำรุงรักษา และการซ่อมเครื่องจักร
 • สรุปผล และวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตได้
 • มีความรู้ในเรื่องการซ่อมและสร้างเครื่องจักร
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส – ปริญญาตรีขึ้นไป เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ,MS Office ได้ หรือโปรแกรมเขียนแบบได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

(จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี  1ตำแหน่ง)

เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
รายละเอียดงาน

 • บริหาร และควบคุม งานทางด้านการจัดซื้อ จัดหาให้เป็นไปตามระเบียงปฎิบัติและนโยบายที่บริษัทฯกำหนด
 • วางแผนการจัดหาสินค้า และวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีได้ตามมาตรฐาน และต้นทุนต่ำ
 • ควบคุมดูแลการประเมิณความสามารถของร้านค้า และพิจราณาคัดเลือกผู้ขาย
 • ควบคุมดูแลการส่งมอบ และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งสินค้า
 • สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ตลอดจนแนวทางวิธีการป้องกัน แก้ไขของแผนกในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. / ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 4 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อของบริษัท
 • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกระบวนการผลิต
 • มีความสามารถในด้านการวางแผน/วิเคราะห์
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง การตัดสินใจ และภาวะการเป็นผู้นำ

หัวหน้าแผนกผลิต

(อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น 1 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดโดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ
 • ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • กำกับ ดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบงานที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

พนักงานขาย / sale(ภาคอีสาน,ภาคใต้)

2  อัตรา  เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ดูแลทางด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และบริษัทฯเอกชนต่างๆ โดยทำหน้าที่ติดต่อหาลูกค้า รับคำสั่งซื้อ ทบทวนข้อตกลง รวมถึงการประกวดราคา สอบราคา และตกลงราคา ตลอดจนถึงการติดตามการส่งมอบสินค้า และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานราชการ

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจรจา โน้มน้าวใจได้ดี
 • สามารถตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถปฎิบัติงานที่ภาคอีสาน,ภาคใต้

Marketing Communication

(1 อัตรา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)  

เงินเดือน 25,000 บาท  ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลุกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด
 • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเข้าดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายและ

ระบบงาน ที่ตั้งไว้สนับสนุนงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบ และประเมินผลการสื่อสาร และงานโฆษณา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับลูกค้าอย่างสูงสุด
• ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร Brand Identity ให้มีความเข็มแข็ง และใช้อย่างถูกต้องในสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น

 • วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการช่วยเหลือสังคมติดตาม

การเคลื่อนไหว และ สถานะการการตลาด เพื่อใช้สื่อโฆษณาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด  ความพึงพอใจของลูกค้า  พฤติกรรมของลูกค้า

และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์
• เพิ่ม Brand awareness
•  ศึกษา Marketing Trades / รู้สถานะคู่แข่งในตลาด
• จัดกิจกรรม / ประสาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย, สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
• PR สร้างภาพลักษณ์ทั้งในและนอกองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศสาสตร์ วารสารศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน มาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • Creativity สร้างสรรค์/ หาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่
 • มี connection ในการติดต่อสื่อสาร สายงานด้านการพิมพ์  สื่อโฆษณาต่างๆ ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • สามารถใช้งาน computer  ได้ดี

เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

(จ.ขอนแก่น 3 ตำแหน่ง

 เงินเดือน  10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด
 • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

 • ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • บุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ ชอบการเรียนรู้สามารถวางแผนงาน จัดทำขั้นตอน และกำกับงานตามขั้นตอน
 • มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(สถานที่ทำงาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี)
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 คณิต – วิทย์ , ปวส – เคมีปฎิบัติ
 • มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน

เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • เตรียมตัวอย่างทดสอบสำหรับงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่จัดเตรียมไว้และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และไอเดียในการทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย – หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
 • มีความรู้ภาษอังกฤษและคอมพิวเตอร์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตว์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
 • ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์

 (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  1 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป

 รายละเอียดงาน
 • วิเคราะห์ผุ้สมัครงาน คัดเลือก และสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อให้คุณสมบัติเหมาะสมต่อหน้าที่
 • จัดทำการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และจัดทำทะเบียนลูกจ้าง
 • ดูแลวัสดุอุปกรณ์ / เครื่องใช้สำรักงาน
 • สรุปวันลา ขาด สาย พนักงานในแต่ละวัน
 • ช่วยเตรียมข้อมูลการทำเงินเดือน
 • ลงหนังสือรับ – ส่งเอกสาร ติดตาม แจกจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารที่ เข้า-ออก ระหว่างหน่วยงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคลหรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • มีประสบการณ์พิจราณาพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น ชื่อสัตว์ และมุ่งมุ่นในการทำงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจราณาเป็นพิเศษ

ช่างไฟฟ้า

(ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น )

เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า ,  มอเตอร์ , HOT OIL ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฎิบัติตามแผนกการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้เสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลเรื่องเครื่องปรับอากาศในภายในโรงงาน
 • ดูแลโทรทัศน์ , โทรศัทน์วงจรปิดภายในโรงงาน
 • ดูแลรักษาอุปกรณ์ (เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช – ปวส. สาขาไฟฟ้า , อิเลคทรอนิกส์ , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื้อสัตว์ ขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ช่างเครื่องกล

(3 อัตรา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น)

เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆให้สำเร็จลุล่วง
 • ซ่อม / สร้างเครื่องจักรกล
 • ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องกัน
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20 ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส – ปริญญาตรีเครื่องกล
 • มีความรู้ด้านเครื่องกล, เครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมสร้าง หรือซ่อมบำรุง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ,MS Office ได้ หรือโปรแกรมเขียนแบบได้
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

พนักงานขับรถบรรทุก

(อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 30 ตำแหน่ง)

เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป

รายละเอียดงาน

 • ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ประสบการณ์ขับรถบรรทุก 10 ล้อ หรือ บรรทุก 18 ล้อ
 • มีประสบการณ์ด้านขนส่งสินค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีใบขับขี่ประเภท 4

สมัครงาน

 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ค่าทันตกรรมพิเศษ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดพักผ่อน
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • บ้านพักพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือมรณกรรม
 • ดูงานนอกสถานที่ , สัมมนาภายนอก
 • กิจกรรมและกีฬา


ตำแหน่งงานที่ต้องการ


เงินเดือนที่ต้องการ

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์ของคุณ

แนบแบบฟอร์มสมัครงาน


แนบหลักฐานการศึกษา

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน กรุณากรอกข้อมูลของท่านตามแบบฟอร์มด้านข้าง และ แนบแบบฟอร์มสมัครงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ :

 • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • คุณ จุฑามาศ ตัณฑ์เจริญรัตน์
 • ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  แผนก ทรัพยากรมนุษย์
 • บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
 • เบอร์โทรศัพท์ : 032-212-503, 032-212-505-6 ต่อ 601-602
 • เบอร์แฟกซ์ : 032-301-000, 032-342-985
 • E-mail : hr@zolaasphalt.co.th

.

Download แบบฟอร์มสมัครงาน