• Visit Us On Facebook

PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประจำปี 2559

new1.1-02-02

PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประจำปี 2559    

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ถือว่าความสำเร็จ ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงาน ภายใต้สำนึกที่ว่า ความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับในขณะปฎิบัติงาน บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้แจกอุปกรณ์ Safety ให้กับพนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน.

บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนดังนี้:

บริษัท จะส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัย
บริษัท ถือว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้นความปลอดภัยของ ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท
บริษัทจะให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อวางแผนงาน และโครงการเกี่ยวกับความปลอดภัย ตลอดจนบริหารและพัฒนาแผนงานโครงการให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเข้มงวดกวดขัน
บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงาน และเป็นไปตามระเบียบกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Company HSE manual)
ย่อมาจาก
S = Safety ความปลอดภัย
H = Health สุขภาพอนามัย
E = Enviroment สิ่งแวดล้อม
– การอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ (Safety training programs for all staff position)
– การอบรมให้ความรู้และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่ผู้เข้าใหม่ (New employee orientation and training program)
– กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและให้รางวัลความปลอดภัย (Safety promotion and incentive program)
– การประเมินความเสี่ยงและการป้องกัน (Job safety analysis (JSA) program for all major and high risk work)
– ระบบการสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุเพื่อการปรับปรุงแก้ไข(Accident investigation and reporting system with follow up corrective measures)
– การจัดทำสถิติและการวิเคราะห์ (Accident statistic and analysis)
– การจัดเตรียมวิธีการทำงานและการป้องกันก่อนเริ่มงาน (Preparing work method statement and accident prevention method)
– การกำกับดูแลและการตรวจความปลอดภัย (Safety audit and inspection)