• Visit Us On Facebook

Morning talk

morning talknew-02-02-02-02

Morning talk.

กิจกรรม Morning talk เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์กร ที่มีประโยชนและชักจูงใหอยากจะ Morning talk และรูสึกวามันมีประโยชน์  เปนชวงเวลาที่เปดโอกาสใหพนักงาน พูดถึงปัญหาและข้อสงสัยต่างๆที่พนักงานอยากจะแสดงความคิดออกมาให้รับรู้ ไดพูด ได้แลกเปลี่ยนระดับผู้บริหารกับพนักงาน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขภายในองค์กร และลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้สามารถทำงานได้ สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน เปนชวงเวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการแกปญหา แต่สิ่งที่เราคาดหวังนี้ ก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานเป็นทีม.

โอกาสสําหรับทีม
หากเปนคนไมกลาพูด ไมกลาแสดงความเห็น ชวงเวลานี้แหละเปนเวลาที่จะไดพูดเกิดความรูสึกวา ปัญหาที่เกิดกับตัวเอง จะไดรับการแกไขในไมชานี้แลวมองเห็นภาพของงานชัดเจน มองเห็นความสําเร็จ มองเห็นการดําเนินไป มองเห็นวาคนอื่นทําอะไรกันไดวางแผนงานถัดไปไดงายและตรวจสอบขอบเขตงานของตัวเอง
การสื่อสาร
เปนสิ่งที่สําคัญกับการทํางานเปนทีมมากไมวาจะเปน ภายใน หรือ ภายนอก ซึ่งจะมีวิธีการลดความกดดัน ลดการขัดแยง เพื่อไมใหเกิดอารมณและความรูสึกไมดีในการทํางาน ซึ่งหากเกิดระยะยาวจะกระทบกับงานแบบที่แกไขยาก

ผลที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุด หากทุกคนให้ความร่วมมือทำงานเป็นทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วนำไปปฎิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะแก้ไขได้ง่ายและผ่านไปด้วยดี.