• Visit Us On Facebook

Modified Asphalt Cement

Porous Asphalt-01

แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ

Natural Rubber Modified Asphalt Cement NRMA

การใช้ยางพาราธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรสำคัญภายในประเทศไทยเป็นสารผสมเพื่อใช้ในงานทางนั้น สามารถช่วยปรับปรุงให้พื้นผิวถนนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ NRMA (ผิวทางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ) มีความยืดหยุ่น มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถรองรับน้ำหนักและการจราจรได้มากกว่าผิวทางแอสฟัลต์ (Asphalt Cement 60/70) ธรรมดา นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณสมบัติในด้านการต้านทานการลื่นไถล (Skid Resistance) และ เพิ่มอายุการใช้งานของถนนอีกด้วย

มาตรฐาน

มอก.2731-2559  แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ adobe-pdf1-01

ทล.ม.416/2556  มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ
(Natural Rubber Modified Asphalt Concrete)

Modified Asphalt Cement NRMA

PDF/MSDS

MIT

NRMA PDF1 PDF1

โพลีเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์

Polymer Modified Asphalt Cement PMA

คือ ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรดพิเศษ ที่ได้จากการผสม ระหว่างโพลีเมอร์ (POLYMER) กับ แอสฟัลต์ซีเมนต์(ASPHALT CEMENT) รวมทั้ง Additive ภายใต้กระบวนการผสมที่ดำเนินการในโรงงานผลิต โดยใช้เครื่องผสมที่ออกแบบ โดยเฉพาะ 

มาตรฐาน

มอก.2156/2547  โพลีเมอร์มอดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง

ทล.ม.409/2549  มาตรฐานมอดิฟายด์แอสฟัลต์คอนกรีต (Modified Asphalt Concrete)

Polymer Modified Asphalt Cement

PDF/MSDS

MIT

PMA PDF1 PDF1