• Visit Us On Facebook

MC-70 (Cutback Asphalt)

mc70

ยางมะตอยน้ำมัน

MC-70  (Cutback Asphalt)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับสารละลาย (Solvent) ได้แก่ Gasoline, Kerosene หรือ Diesel จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นและตกตะกอน ซึ่งจะมีลักษณะเหลวที่อุณหภูมิปกติ เมื่อนำไปใช้งานทำผิวจราจร สารละลายจะระเหยไป (Curing) เหลือแต่แอสฟัลต์ซีเมนต์

ยางมะตอยน้ำมันจะแบ่งตามอัตราการระเหย MC-70 ซึ่งเป็นประเภท Medium Curing (MC) คือเป็นประเภทที่ใช้เวลาในการระเหยปานกลาง โดยใช้แอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ผสมกับสารละลาย (Solvent) เช่น Kerosene และมีความข้นเหลว (Kinematic Viscosity)ที่ 70-140 cSt

มาตรฐาน

 • มอก. 865/2544  คัตแบกแอสฟัลต์
 • ทล.ม. 402/2533  มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime coat

 

การนำไปใช้งาน

 • งาน Prime Coat คือ การราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง

Specification

 

 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด

MC 70

1. ความหนืดจลน์ที่ 60 °C

cSt

70-140

2. จุดวาบไฟ (Tag Open cup) ไม่น้อยกว่า

     */sin ð,ที่ 70 °C,10 rad/s ไม่น้อยกว่า

°C

38

3. สิ่งที่กลั่นได้ ร้อยละโดยปริมาตรสิ่งที่กลั่น

ได้ทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 360°C ตั้งแต่ อุณหภูมิห้อง ถึง

225 °C

260 °C

315 °C

%

ไม่เกิน 20

20-60

65-90

4. กากที่เหลือจากการกลั่นที่อุณหภูมิ 360 °C ร้อยละโดยปริมาตรของตัวอย่างไม่น้อยกว่า

%

55

5. น้ำ(โดยน้ำหนักของตัวอย่างไม่เกินการกลั่นอิมัลชัน)

%

0.2

6. เพรนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 °C

น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

   

0.1

mm.

120-250

7. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25°C อัตรา

ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที

ไม่น้อยกว่า

cm.

100

8. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีน

ไม่น้อยกว่า

99.0

คุณสมบัติ

 1. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ เนื่องจากสารละลาย (Solvent) ระเหยได้ที่อุณหภูมิปกติ(Ambient Temperature) ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน
 2. มีความสามารถในการซึมที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชัน (CSS-1) ที่ใช้ในปัจจุบัน   คือ  MC-70 (110 นาที/ซึมได้ 8 mm) , CSS-1 (>240 นาที/ซึมได้ 1 mm)
 3. มีพฤติกรรมของการ Break ตัวได้ช้าในระหว่างที่แผ่ตัวครอบคลุมพื้นที่ ทำให้สามารถซึมลงไปในพื้นทางได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะและวิธีการจัดเก็บ

 • อาจลุกติดไฟได้ง่าย ถ้าให้ความร้อนสูงเกิน และทำให้ยางเสื่อมคุณภาพได้ (เกินกว่า 150 องศาเซลเซียส)
 • ควรหลีกเลี่ยงจากบริเวณที่มีประกายไฟ
 • ถังเก็บผลิตภัณฑ์คัตแบกแอสฟัลต์ ไม่ควรมีการปนเปื้อนของน้ำ หรือ น้ำมัน  ควรเป็นถังที่แห้งสนิทและมีฝาปิดมิดชิด
 • ควรแยกถังเก็บออกจากกัน ระหว่างยางมะตอยน้ำ กับ ยางคัตแบกแอสฟัลต์ 
 • หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย