• Visit Us On Facebook

CUTBACK ASPAHLT

product 11-03

MC-70  (Cutback Asphalt)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผสมแอสฟัลต์ซีเมนต์กับสารละลาย (Solvent) ได้แก่ Gasoline, Kerosene หรือ Diesel จนเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีการแยกชั้นและตกตะกอน ซึ่งจะมีลักษณะเหลวที่อุณหภูมิปกติ เมื่อนำไปใช้งานทำผิวจราจร สารละลายจะระเหยไป (Curing) เหลือแต่แอสฟัลต์ซีเมนต์

มาตรฐาน

– มอก. 865/2544  คัตแบกแอสฟัลต์

CUTBACK ASPHALT

PDF/MSDS

MIT

MC-70 (Cutback Asphalt) PDF1 PDF1

คุณสมบัติ

  1. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ เนื่องจากสารละลาย (Solvent) ระเหยได้ที่อุณหภูมิปกติ(Ambient Temperature) ทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องให้ความร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ก่อนการใช้งาน
  2. มีความสามารถในการซึมที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชัน (CSS-1) ที่ใช้ในปัจจุบัน   คือ  MC-70 (110 นาที/ซึมได้ 8 mm) , CSS-1 (>240 นาที/ซึมได้ 1 mm)
  3. มีพฤติกรรมของการ Break ตัวได้ช้าในระหว่างที่แผ่ตัวครอบคลุมพื้นที่ ทำให้สามารถซึมลงไปในพื้นทางได้อย่างต่อเนื่อง

V1-03

การนำไปใช้งาน

  • งาน Prime Coat คือ การราดยางชนิดเหลวลงบนพื้นทางที่เตรียมไว้และได้ตกแต่งปรับปรุงถูกต้องแล้วเพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงไปในช่องว่างของพื้นทางทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่านและเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมต่อกับผิวทาง