• Visit Us On Facebook

มูลนิธิธรรมมานุรักษ์

มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จังหวัด กาญจนบุรี

M1-02

กิจกรรม CSR มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด  “อาหาร” เป็นปัจจัยหลัก ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ ซึ่งจะขาดเสียมิได้ มูลนิธิมีเด็กในความอุปการะอายุระหว่าง 1 – 6 ขวบ กว่า 100 คน เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง บ้างกำพร้า หลายคนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ขาดสารอาหารและมี พัฒนาการไม่ เหมาะสมกับตามวัย บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ เล็งเห็นความสำคัญของน้องๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ได้มีโครงการซ่อมแซมและปลูกแปลงผักสวนครัว เช่น ซ่อมโรงเรือนไก่-เป็ด ปลูกผัก ร่วมถึงบริจาคสิ่งของให้น้องๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแรงผลักดัน ให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต