• Visit Us On Facebook

คืนป่าให้ทะเล

โครงการ “คืนป่าให้ทะเล”

m1-01

กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าโกงกาง

ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้โกงกางอยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่เหลือให้ คงอยู่ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โกงกางที่เสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ได้มีโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โกงกาง โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนกุ้งและปลาและลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลมให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ …