• Visit Us On Facebook

Big cleaning Day 2559

A2-02

Mig cleaning Day 2559

กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน  เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน  ถูกสุขลักษณะ  ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น  ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงาน  ทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ  กิจกรรม  5 ส  เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรม 5 ส  เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน  ดังนั้นกิจกรรม 5 ส จะเป็นพื้นฐานในการนำวิธีการบริหารใหม่  ๆ  เข้ามาใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3  กลุ่มอำนวยการ จึงมีแนวคิดที่จะมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส  ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทให้มีความเข้าใจและนำหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจำ
  2. จัดให้มีการทำกิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
  3. จัดให้มีการตรวจ ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  5 ส เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
  4. จัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มความรู้  ประสบการณ์  และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการทำกิจกรรม 5 ส  ทุกพื้นที่