• Visit Us On Facebook

Asphalt Cement

DSC08209

แอสฟัลต์ซีเมนต์

Asphalt Cement

แอสฟัลต์คอนกรีตแอสฟัลต์ซีเมนต์ หรือ ยางมะตอย คือ ผลิตภัณฑ์ส่วนที่หนักที่สุดที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมโดยเป็นมีลักษณะสีดำหรือ สีน้ำตาลปนดำ มีลักษณะกึ่งของแข็งและของเหลว ซึ่งมีความเหนียว มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งก่อนจะนำมาใช้ต้องผ่านความร้อนประมาณ 140-150 องศาเซลเซียสก่อน เมื่อแห้งแล้วจะกลายเป็นของแข็งทำให้เป็นวัสดุประสาน น้ำไม่สามารถผ่านและ ยึดเกาะวัสดุต่างๆได้จึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำงานทาง

Asphalt Cement

PDF/MSDS

MIT

AC 40/50 PDF1 PDF1
AC 60/70 PDF1 PDF1
AC 80/100 PDF1 PDF1


มาตรฐาน

– มอก.851/2561  แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง

– ทล.ม.408/2532  มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-mix Asphalt)