• Visit Us On Facebook

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

A1-01

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

        ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ได้ทราบข่าวว่ามีผู้เดือดร้อนที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 17 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จึงได้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อนำของไปช่วยเหลือ ได้ดำเนินการจัดถุงยังชีพอย่างเร่งด่วน เป็นจำนวน 45 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ และมอบเงินให้กับผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563