• Visit Us On Facebook

กิจกรรม CSR อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

กิจกรรม CSR อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด “ ปลูกป่าชายเลน ”

A1

กิจกรรม CSR อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ไปพร้อมๆกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อุทยาน เป็นผู้สอนเราถึงวิธีการปลูก กล้าไม้โกงกางที่ได้มาจะเป็นต้นเล็กๆ มองเผินๆเหมือนสายบัวที่ถูกมัดเป็นกำๆ บอกว่าวิธีการปลูกก็ไม่ยากเลย ทางอุทยานจะนำล่องโดยการเอาไม้ไผ่ปักบนโคลนเพื่อไม่ให้ต้นกล้าโอนเอน ส่วนที่เหลือเราก็ต้องจัดการเอง ดังนี้

  • ขุดหลุมโคลน
  • นำต้นกล้าไปวางไว้ในหลุมโดยไม่ต้องเอาถุงออก
  • กลบโคลนทับถุงดำห่อต้นกล้า
  • ใช้เชือกฟางผูกต้นกล้ากับไม้ไผ่นำร่อง เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว

ติดต่ออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้ โทร: 032-821-568 หรือติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด โทร: 081-195-4088