• Visit Us On Facebook

การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

DSC08222

ฝึกอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

            เนื่องจากบริษัท โซล่าแอสฟัลท์  จำกัด มีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีที่เป็นของเหลว และในบางครั้งพบการหกปนเปื้อนในบางพื้นที่ เช่น แผนกวิศวกรรม ที่มีการปนเปื้อนน้ำมันหกรั่วไหล บริเวณแท้งค์ผลิตยางมะตอย แผนกผลิตเป็นผู้ผลิต เกิดการหกรั่วไหลของสารเคมีชนิดต่าง ๆ หรือเกิดยางมะตอยหกรั่วไหลขณะทำการผลิต เป็นจำนวนมาก ฯลฯ    ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมี ทั้งภายในบริเวณโรงงานและบริเวณรอบ ๆ โรงงาน จึงจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหลขึ้น

เป้าหมาย

เพื่อให้พนักงานเตรียมความพร้อม ในการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล, ให้มีความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม, สื่อสารและวางแผนการปฏิบัติงานเป็นทีมอย่างมีระบบ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีภายในบริเวณบริษัทฯ และสาธารณชน
  2. เพื่อให้พนักงานมีความรู้และฝึกความชำนาญของทีมการจัดการสารเคมีรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคีในการปฏิบัติงานเป็นทีม

วิทยากร

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ผู้ที่เข้ารับการอบรมและฝึกซ้อม

พนักงานแผนกผลิต,  พนักงานแผนกคลังสินค้า, พนักงานแผนกวิศวกรรมการผลิต, ทีมปฏิบัติการเหตุการฉุกเฉิน และพนักงานที่ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติให้เข้ารับการอบรม

วันที่ทำการอบรมและฝึกซ้อม

วันพุธที่ 27  มิถุนายน 2561   เวลา 09.00 – 12.00 น.

 การประเมิน

ตรวจสอบจากการฝึกซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหล