• Visit Us On Facebook

กิจกรรมโรงงานสีขาว

NEW-01

กิจกรรมโรงงานสีขาว

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมโรงงานสีขาว  หรือ  โครงการโรงงานปลอดยาเสพติด  ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมแรงงาน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ   บริษัทฯ มีปรารถนาดีที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายยาเสพติด  มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเราจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รู้ถึงโทษของยาเสพติดและรณรงค์ให้พนักงาน  ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  ตลอดจนการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากยาเสพติด  เพื่อให้กลับมาทำงานได้ตามปกติ   โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ  เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี  จัดให้มีกีฬาต้านยาเสพติด  ฯลฯ