• Visit Us On Facebook

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ยางพารา200809-008

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล        

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็นกรณีเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย และผู้แทนภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมใน การก่อสร้างและซ่อมแซมถนนของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ ประมาณ 20,000 ตัน โดยขอความ
ร่วมมือ ภาคเอกชนผู้ผลิตน้ำยาง Para Slurry seal รับซื้อยางโดยตรงผ่านองค์กรภาครัฐในราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดของรัฐบาล ซึ่ง ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายการพัฒนากรรมวิธีการนำยางพารามาเป็นส่วน ผสมในการทำถนนอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพของถนนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ.

เครดิตภาพ   http://dip.mot.go.th/MOTC/News_Point/public/News_Onepage.jsp?id=2988