• Visit Us On Facebook

อบรม 5ส

A2.1-01

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด จัดฝึกอบรม 5ส

ด้วย บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กิจรรม 5 ส อย่างต่อเนื่องถือเป็นการพัฒนาที่ดีให้กับการดำเนินกิจกรรม ISO การเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการพัฒนาหน่วยงาน และเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับหน่วยงานได้อีกประการ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร “ การดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยใช้ระบบควบคุมด้วยสายตา”

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เริ่มเวลา 08.30 น – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคลังสินค้า

วิทยากรโดย อาจารย์ณรงค์ อาศนสุวรรณ์

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและเข้าอบรมตามวันและเวลาดังกล่าว