• Visit Us On Facebook

อบรมการปฐมพยาบาลและซ้อมรับมือกับแผนฉุกเฉิน

Print

อบรมการปฐมพยาบาลและซ้อมรับมือกับแผนฉุกเฉิน
(Fire fighting training & Emergency Evacuation)

ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและซ้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้และสามารถอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง  และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแผนได้อย่างเหมาะสมถูกต้องและปลอดภัย   อีกทั้งยังจัดกิจกรรมการต่าง ๆ ให้พนักงานได้ร่วมสนุกพร้อมแจกของขวัญระหว่างการฝึกอบรมด้วย

วัถตุประสงค์

เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อเป็นการลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ

เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้นำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี