• Visit Us On Facebook

สุ่มตรวจหาสารเสพติด

addictive substance-02

สุ่มตรวจหาสารเสพติด.

บริษัทได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ประจำเดือน ตามโครงการโรงงานสีขาว สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการให้ความรู้แก่ พนักงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดประชุม จัดอบรม หรือการส่งเสียงตามสายในช่วงเวลาพัก การตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการโดยเน้นการตรวจสุขภาพ มีการดำเนินการให้สถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด โดยไม่เสพ ไม่ค้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และคอยสอดส่องดูแลสังเกตพฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในบริษัทและการทำงานการดำเนินการตามแนวทางโรงงานสีขาว
1. จัดให้มีนโยบาย
2. มีป้ายประกาศ
3. มีคณะทำงานรับผิดชอบ
4. มีการให้ความรู้พนักงาน
5. มีกิจกรรมรณรงค์
6. มีการตรวจสุขภาพ
7. ไม่พบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
8. มีกระบวนการจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ