• Visit Us On Facebook

สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค

กิจกรรม CSR สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค

B1

กิจกรรม CSR สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค

สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค เป็นสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะ เลี้ยงดูสำหรับบุคคลไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ขอทาน และผู้พิการทางด้านจิตที่ไม่ผู้อุปการะดูแล รวมไปถึงผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมที่ขาดผู้อุปการะ และที่พักพิง โดยทางสถานสงเคราะห์จะรับอุปการะ พร้อมทั้งให้ที่พักอาศัย ปัจจัยสี่ รวมถึงช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยให้กลับมามีสภาพที่ดี เพื่อที่ผู้ป่วยจะสามารถกลับเข้าไปอยู่ในสังคมได้ ภายในสถานสงเคราะห์จะรับผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึงวัยชราที่ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ ทั้งนี้มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 250 คน

สิ่งของที่ทางสถาสงเคราะห์บ้านประจวบโชคต้องการ
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไซส์ M-L ผ้าอนามัย ของใช้ประจำวัน
2. อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิ ผ้าพันแผล ผ้าก๊อซ ยาสามัญ เป็นต้น
3. น้ายาฆ่าเชื้อโรค อาทิ เดทตอล และน้ายาทาความสะอาดพื้น
4. เสื้อผ้ามือ 2 ที่ไม่ได้ใช้แล้ว
5. ปัจจัยสาหรับใช้จ่ายภายในสถานสงเคราะห์