• Visit Us On Facebook

กิจกรรมวันเด็ก

2559new-02-02

กิจกรรมวันเด็ก 2559

เพื่อสร้างประสบการณ์ สร้างโอกาศให้แก่เด็กๆ และเยาวชนตลอดจนประชาชนในชุมชนวัดใหญ่นครชุม และวัดหนองเสือ จ.ราชบุรี ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้รับโอกาสร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เจริญหรือในเมือง และบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ ได้ร่วมดำเนินการ เสียสละ แบ่งปัน พบปะแลกเปลี่ยน สร้างสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย ร่วมเรียนรู้ ธรรมรงค์วิถีชีวิต วัฒนธรรม ของสังคมเมืองและสังคมชนบท สร้างเสริมความรัก ความสามัคคีซึ่งได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากบริษัท โซล่า แอสฟัลท์ ให้ดำเนินการคงไว้ซึ่งกิจกรรม สำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ทุกปีสม่ำเสมอด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ ได้มอบทุนการศึกษาและ ขอเล่นของใช้ให้กับเด็กๆ เพื่อตระหนักถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญ  และจะนำพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้เติบใหญ่ในอนาคตอย่างมีความสุข  มีพัฒนาการที่ดีทั้งความคิด สติปัญญา อารมณ์และสังคม ห่างไกลยาเสพติด กล้าคิด กล้าแสดงออก อันเป็นแบบอย่างของผู้นำที่ดี ในอนาคตต่อไป.

“ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต “